บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ

ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานการขอรับเงินสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานการขอรับเงินสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒

* ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒