ติดต่อ อบต. บ้านเสด็จ

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ

  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ๐๕๔-๓๔๒-๖๒๒ ต่อ ๑๒
  • ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ๐๕๔-๓๔๒-๖๒๒ ต่อ ๑๕
  • สำนักงานปลัด ๐๕๔-๓๔๒-๖๒๒ ต่อ ๑๑
  • ส่วนการคลัง ๐๕๔-๓๔๒-๖๒๒ ต่อ ๑๔
  • ส่วนโยธา ๐๕๔-๓๔๒-๖๒๒ ต่อ ๑๕
  • ส่วนสวัสดิการสังคม ๐๕๔-๓๔๒-๖๒๒ ต่อ ๑๘
  • ศูนย์ ICT ๐๕๔-๓๔๒-๖๒๒ ต่อ ๑๗
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แจ้งเหตุเพลิงไหม้ – เหตุฉุกเฉิน)
    ๐๕๔-๓๔๒-๔๔๕, ๐๕๔-๓๔๒-๖๒๒ ต่อ ๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ
๔๙๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๓๔๒-๖๒๒ ต่อ ๑๑ โทรสาร ๐๕๔-๓๔๒-๖๒๒ ต่อ ๑๓

423590

แจ้งเรื่อง & ร้องเรียน

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ