ติดต่อ อบต. บ้านเสด็จ

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ

  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ๐๕๔-๐๑๙-๘๐๙ ต่อ ๑๒
  • ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ๐๕๔-๐๑๙-๘๐๙ ต่อ ๑๕
  • สำนักงานปลัด ๐๕๔-๐๑๙-๘๐๙ ต่อ ๑๑
  • ส่วนกองคลัง ๐๕๔-๐๑๙-๘๐๙ ต่อ ๑๔
  • ส่วนกองช่าง ๐๕๔-๐๑๙-๘๐๙ ต่อ ๑๕
  • ส่วนกองสวัสดิการสังคม ๐๕๔-๐๑๙-๘๐๙ ต่อ ๑๘
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แจ้งเหตุเพลิงไหม้ – เหตุฉุกเฉิน)
  • ๐๕๔-๐๑๙-๘๑๐, ๐๕๔-๐๑๙-๘๐๙ ต่อ ๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ
๔๙๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๓๔๒-๖๒๒ ต่อ ๑๑ โทรสาร ๐๕๔-๓๔๒-๖๒๒ ต่อ ๑๓

423590

แจ้งเรื่อง & ร้องเรียน

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ