ยุทธศาสตร์

 • 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา คือ
  • แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการศึกษา
  • แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
  • แนวทางเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชน
  • แนวทางพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการกีฬา
  • แนวทางส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • แนวทางส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  • แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน

 

 • 2. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา คือ
  • แนวทางส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  • แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการตลาด ชุมชน และสินค้าท้องถิ่น
  • แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  • แนวทางพัฒนาปรับปรุงผลผลิตด้านการเกษตร

 

 • 3. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา คือ
  • แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
  • แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงรักษา ระบบประปา
  • แนวทางการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 

 • 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา คื
  • แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ำ

 

 • 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา คือ
  • แนวทางพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชนและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
  • แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  • แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 • 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา คือ
  • แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • แนวทางพัฒนาการบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการและกิจการสร้างเสริมความเข็มแข็งของชุมชน