ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลบ้านเสด็จ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง

บ้านทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
หัวหน้าศูนย์ฯ นางเรณู ยอดอินต๊ะ
โทร. 085 614 2539
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก นางน้ำฝน ธรรมสิทธิ์
รายละเอียดข้อมูลเด็ก
เด็กผู้ชาย 12 คน
เด็กผู้หญิง 18 คน
รวม 30 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสด็จ

บ้านเสด็จ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
หัวหน้าศูนย์ฯ นางอัมพร การดี
โทร. 089 261 5147
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก นางลินดา หรัญรัตน์
นางสมหญิง สุขสวัสดิ์
รายละเอียดข้อมูลเด็ก
เด็กผู้ชาย 15 คน
เด็กผู้หญิง 15 คน
รวม 30 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายมูล

บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
หัวหน้าศูนย์ฯ นางสาวมารีย์ ฟองสาย
โทร. 054 824 675
โทร. 087 728 5180
ผู้ดูแลเด็ก นางจรรยา หมูแก้วเครือ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก นางวิชุดา ธาตุรักษ์
รายละเอียดข้อมูลเด็ก
เด็กผู้ชาย 39 คน
เด็กผู้หญิง 29 คน
รวม 68 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะพัฒนา

บ้านเมาะพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
หัวหน้าศูนย์ฯ นางเบญจมาพร ฟูใจ
โทร. 085 624 0301
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก นางสุทธาวาส เป็กเตปิน
รายละเอียดข้อมูลเด็ก
เด็กผู้ชาย 19 คน
เด็กผู้หญิง 10 คน
รวม 29 คน