* ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒