เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 7 โครงการ

  1. ก่อสร้างถนน คสล. ม.13
  2. ก่อสร้างถนน คสล. ม.7
  3. ก่อสร้างถนน คสล. ม.14
  4. ก่อสร้างถนน คสล. ม.8
  5. เสริมผิวจราจรพาราฯ ม.10
  6. เสริมผิวจราจรพาราฯ ม.5
  7. เสริมผิวจราจรพาราฯ ม.3