423590

ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสภาตำบลบ้านเสด็จเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช 2537 โดยประกาศกระทรงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2539 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2540

logo

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ

ตำบลบ้านเสด็จ เป็นสังคมครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง กล้าแกร่งความรู้ เฟื่องฟูคุณธรรม เลิศล้ำประเพณี ทั้งพื้นที่มีทรัพยากรสมบูรณ์

พันธกิจ

 • พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 • จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย ของประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
 • อนุรักษ์ สืบทอด ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
 • อนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • บริหารระบบการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อตอบสนองและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
 • มุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

การแบ่งเขตการปกครอง

สำหรับการแบ่งเขตการปกครอง สามารถแบ่งออกเป็น 17 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ 1 บ้านทรายมูล
 • หมู่ 2 บ้านจำค่า
 • หมู่ 3 บ้านทรายทอง
 • หมู่ 4 บ้านปงอ้อม
 • หมู่ 5 บ้านเสด็จ
 • หมู่ 6 บ้านห้วยยาง
 • หมู่ 7 บ้านห้วยน้ำเค็ม
 • หมู่ 8 บ้านลูเหนือ
 • หมู่ 9 บ้านลูใต้
 • หมู่ 10 บ้านทรายทองพัฒนา
 • หมู่ 11 บ้านปงชัย
 • หมู่ 12 บ้านเมาะพัฒนา
 • หมู่ 13 บ้านทรายมูลพัฒนา
 • หมู่ 14 ห้วยยางพัฒนา
 • หมู่ 15 บ้านห้วยหลวงพัฒนา
 • หมู่ 16 ห้วยเดื่อพัฒนา
 • หมู่ 17 บ้านปงชัยพัฒนา

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น
คน
แยกเป็นชาย
คน
แยกเป็นหญิง
คน
ความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่
คน/ตร.กม.
มีครัวเรือนทั้งสิ้น
ครัวเรือน
๑๑,๑๖๙ ๕,๕๒๙ ๕,๖๔๐ ๑๒๑.๖๓ ๓,๒๓๗